Skattefri gaver 2020 – sådan undgår du, at modtageren får skattesmæk

Reglerne for hvornår du kan give skattefri gaver mellem dig, din ægtefælle, dine børn, svigerbørn, søskende eller medarbejdere giver ofte anledning til misforståelser. Det kan medføre et utilsigtet skattesmæk til modtageren af din gave. Læs her, hvordan du overholder reglerne og beløbsgrænserne for skattefri gaver.

Gaver mellem forskellige parter kan være skattepligtige, alt efter forholdet mellem giver og modtager, samt værdien af den gave, der gives. I de forskellige situationer er der forskellige maksimumværdier, der gælder for, hvornår modtageren skal betale gaveafgift af det modtagne.

Det er derfor en god ide, at du sætter dig ind i disse regler, før du begunstiger personer i din familie eller anden omgangskreds med en værdifuld gave.

Overblik over skattefrie gaver

Når du skal give en skattefri gave til en af nedenstående relationer, er det gavens vurderede værdi, der gælder, uanset om vi taler et kontant beløb eller en fysisk genstand.

Her kan du få et hurtigt overblik over maksimumbeløbende for skattefrie gaver til forskellige familiemedlemmer og andre personer i din omgangskreds:

 • Der betales ikke gaveafgift på gaver mellem ægtefæller. Gaver mellem gifte er altid skattefrie uanset værdiens størrelse.
 • Ugifte samboende (samlever) kan under bestemte vilkår give hinanden gaver på op til 67.100 kr. (2020)
 • Børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre kan skattefrit modtage gaver på en værdi op til 67.100 kr. (2020)
 • Svigerbørn kan skattefrit modtage gaver på op til 23.500 kr. (2020)
 • Gaver til alle andre, herunder søskende, skal opgives på selvangivelsen som anden indkomst
 • Gaver til medarbejdere er skattefri, hvis de ikke overstiger et beløb på 1.200 kr.(2020). Ved jubilæer kan der i nogle tilfælde gives en skattefri gave på op til 8.000 kr. (2020)

Hvis ovenstående beløbsgrænser overskrides, skal der betales gaveafgift på 15 % eller 36,25 % af det beløb, der overstiger pågældende grænse, afhængig af gavemodtageren. Den høje afgiftsats på 36,25% gælder for stedforældre og bedsteforældre.

I det følgende går vi nærmere ind i detaljerne omkring de forskellige relationer og vilkår, samt særlige beregningsregler for de skattefrie gaver.

Hvem kan du give skattefrie gaver og under hvilke vilkår?

Så længe det handler om gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, er de altid skatte- og afgiftsfri uanset værdiens størrelse. Der kræver dog, at der oprettes en skriftlig aftale mellem ægtefællerne om den konkrete gaveoverdragelse – kaldet en ægtepagt.

Oprettelsen af en gaveægtepagt og tinglysning af denne er en gyldighedsbetingelse. Undlader I tinglysning af ægtepagten, kan såvel giverægtefællen som dennes kreditorer kræve gaven tilbageført til giver.

Til alle andre skal der betales gaveafgift af gaver som overstiger grundbeløbet til gavegivers:

 • Børn, børnebørn, stedbørn og deres afkom, herunder adoptivbørn 
 • Afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle 
 • Forældre 
 • Stedforældre og bedsteforældre
 • Samlever, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, eller tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, og hvor den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig 
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet 
 • Gaver til alle andre end de ovennævnte er skattepligtige, medmindre der er tale om skattefri lejlighedsgaver og lignende. Det betyder således, at gaver mellem søskende er skattepligtige.

Hvor dyr en skattefri gave kan jeg give?

Alt efter din relation til gavegiver, findes der forskellige maksimumbeløb inden for hvilke det er muligt at give en gave skattefri til vedkommende.

Her er det vigtigt at holde sig for øje, at det er den samlede værdi af årets gaver til den enkelte person, der afgør, om maksimumbeløbet for skattefri gaver er overskredet eller ikke. Det er altså summen af alle de gaver, du giver til vedkommende i løbet af året, der skal lægges sammen, for at finde ud af, om der skal betales gaveafgift eller ej. Undtaget er skattefri lejlighedsgaver – uanset værdi – ved fødsels- og andre mærkedage.

Husk også på, at reglerne om gaveafgift gælder, uanset om gaven ydes i form af kontanter eller et aktiv, såsom fast ejendom eller aktier.

Ægtefæller kan give hver sin gave

Ægtefæller anses for to selvstændige gavegivere. Dette gælder, uanset om gaven gives af midler, der er særeje eller fælleseje. Ved fælleseje skal gaven dog være overført fra giverens bodel. Det betyder for eksempel, at hvis gaven består i en post aktier, der ejes af faderen, er der ved overdragelse af disse til en søn eller datter kun ét skattefrit bundfradrag på 67.100 kr. (2020), selv om forældrene har formuefællesskab.

Forældre kan hver især give en gave 67.100 kr. (2020), årligt til det enkelte barn, uden at der skal betales gaveafgift. De samme gælder gaver til svigerbørn – dog med et mindre beløb på 23.500 kr. (2020).

Et barn kan således samlet modtage en skattefri gave på op til 134.200 kr. (2020) fra begge forældre, mens en svigersøn eller -datter kan få en årlig afgiftsfri gave på 47.000 kr. (2020) for sine svigerforældre.

Hvert barnebarn kan fra begge bedsteforældrepars side årligt modtage 134.200 kr. (2020), uden at der skal betales gaveafgift. Det vil sige, at barnebarnet samlet kan modtage 268.400 kr. (2020), hvis alle fire bedsteforældre begunstiger ham eller hende med en gave op til maksimumbeløbet for skattefrie gaver. Så størrelsen af årets mulige afgiftsfrie gaver afhænger af formuens størrelse og antallet af børn, børnebørn og så videre.

Hvor meget skal der betales i gaveafgift?

Overstiger årets gaver fra den enkelte gavegiver til den enkelte gavemodtager de anførte beløbsgrænser, skal der betales en afgift på 15 % af det overskydende beløb 

Det gælder gaver til børn, stedbørn, børnebørn, plejebørn, samlevere (under visse vilkår), forældre, bedsteforældre og stedforældre, samt svigerbørn og stedbørns ægtefæller, samt efterlevende svigerbørn efter dit barn.

Ved gaver til stedforældre og bedsteforældre er afgiftsatsen 36,25 %

Gaver til alle andre parter afregnes via indkomstskatten, og skal opføres på selvangivelsen hos disse under ”Andre indtægter”.

Gaver mellem ugifte samlevende

For gaver mellem ugifte samlevende gælder der nogle særlige regler. De skal være opfyldt, for at vedkommende dels kan modtage skattefrie gaver, og dels kan nøjes med at betale 15 % i gaveafgift for gaver, der overstiger maksimumbeløbet på 67.100 kr. (2020) for skattefrie gaver.

For at ugifte samlevende kan benytte disse regler, skal de som minimum have haft fælles bopæl i to år før gaven gives. Derudover kan tidligere ugifte samlevende benytte de samme regler, såfremt de har boet sammen i en sammenhængende periode på minimum 2 år, førend en af parterne er blevet anbragt på institution, f.eks. et plejehjem.

Undtaget fra reglerne er lejlighedsgaver af mindre omfang, som f.eks. gaver til fødselsdag og jul. Her er dog ikke nogen beløbsgrænse for, hvad der skal forstås ved ”mindre omfang”.

BEMÆRK: Denne skatte- og afgiftsfrihed for lejlighedsgaver gælder generelt, og altså ikke kun for ugifte samlevende.

 

Rentefri lån

Når den årlige afgiftsfri gave ikke slår til, opstår der ofte et spørgsmål om, hvorvidt forældrene kan yde børnene et rentefrit lån. Anfordringslån har ingen skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Et anfordringslån er et lån, der kan opsiges helt eller delvist af kreditor eller debitor med en kort frist på højst 14 dage. Låntager er forpligtet til at betale gælden, så snart långiver forlanger det, og låntager er berettiget til at betale til enhver tid.

Selv om et rentefrit anfordringslån fra forældre til børn betyder, at barnet opnår en rentefordel, skal der ikke ske beskatning af den opnåede fordel.

Det er ikke et krav, at der oprettes et lånedokument i form af et gældsbrev. Men da låneforholdet skal kunne dokumenteres over for SKAT, ligesom det skal kunne dokumenteres, at lånet sker på anfordringsvilkår, tilrådes dette altid.

 

Kan gældsbrevet afvikles med årlige gaver?

Det er set i praksis, at et anfordringsgældsbrev afvikles ved, at forældrene hvert år eftergiver et beløb svarende til den årlige afgiftsfri beløbsgrænse for gaver. Her er der to ”fælder”, man skal være opmærksom på:

 • For det første skal der være tale om en gæld til såvel fader som moder, for at der gælder to skattefri bundgrænser.
 • For det andet må det ikke være aftalt, at gældsbrevet årligt nedskrives med et beløb svarende til den afgiftsfri bundgrænse for gaver. Er dette tilfældet, kunne SKAT med rette have den opfattelse, at der var givet en gave på hele lånebeløbet på det tidspunkt, hvor lånet blev ydet.

Det anbefales derfor, at en eventuel afvikling af gældsbrevet med gaver fra forældrene sker ved, at der overføres en pengegave til barnet, som herefter kan vælge at bruge disse penge til afdrag på lånet.

Skattefrie gaver til medarbejdere

Et firma kan give hver medarbejder skattefrie gaver til en samlet værdi på maksimalt 1.200 kr. (2020) om året, før denne skal oplyse gavens værdi på selvangivelsen. Overstiges dette beløb eller er der tale om en kontantgave, skal beløbet indberettes i rubrik 20 på medarbejderens selvangivelse og der svares indkomstskat af beløbet.

Dog kan du give medarbejderen en gave på op til 8.000 kr. (2020), hvis vedkommende kan fejre jubilæum på 25, 35, 40, 45 eller 50 år i virksomheden, ligesom du kan give en skattefri fratrædelsesgodtgørelse på op til samme beløb.

I alle tre tilfælde kan du som arbejdsgiver trække udgiften til gaven fra som en driftsomkostning.

Lejlighedsgaver – uanset værdi – som f.eks. fødselsdagsgaver er ikke skattepligtige, man kan til gengæld ikke fratrækkes som en driftsomkostning af arbejdsgiver.

Afgiftsregler for arv

Ligesom gaver gælder der også særlige regler ved arv. Her er det modtageren af arvens relation til afdøde, der bestemmer, hvor stor arveafgiften bliver.

Her gælder det, at:

 • Der betales ikke afgift på arv mellem ægtefæller 
 • Der betales afgift på 15 % af arv, der tilfalder afdødes børn, børnebørn, forældre m.fl. 
 • Der betales en tillægsboafgift på 25 % af arv til andre end afdødes børn, børnebørn, forældre m.fl., hvorefter den reelle boafgift til disse udgør 36,25 % 

Arveforskud

Arveforskud anses skatte- og afgiftsmæssigt for en gave, og der skal derfor betales skat eller afgift på det tidspunkt, hvor arveforskuddet ydes.

Gavegældsbreve er ikke en farbar vej til at undgå arveafgift

I stedet for årligt at give børn eller børnebørn et kontant beløb svarende til den afgiftsfri bundgrænse på 67.100 kr. (2020) er det set, at forældrene hvert år udsteder et gældsbrev til børnene på beløbet.

Formålet med transaktionen er, at der til sin tid kan spares boafgift af de udstedte gældsbreve, der bliver indfriet ved givers død, idet indfrielsen nedsætter dødsboets formue med en mindre boafgift til følge.

Denne fremgangsmåde godkendes ikke. Den manglende pengestrøm medfører, at der ikke reelt er en gæld til børn og børnebørn, og gældsbrevene fragår derfor ikke, når der skal beregnes boafgift.

Det kan heller ikke tilrådes, at du i stedet giver en kontant gave til et barn på 67.100 kr. (2020), som barnet herefter udlåner til gavegiver mod udstedelse af et gældsbrev på beløbet.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

og modtag nyttige og faglige informationer samt spændende nyheder automatisk fremadrettet.

Om denne artikel

Nærværende artikel er udarbejdet på grundlag af en artikel i Skatteinformation januar 2017, der er udarbejdet af Revitax A/S. Skatteinformation og artiklen kan læses ved tryk på følgende link:
Teksten er opdateret til 2019-taksterne for skattefri gaver.

Vi tager forbehold for fejl og mangler i gennemgangen, og påtager os derfor intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner.